Szukaj

Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin sklepu Dobosz, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze
sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji,
przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej
dyspozycji pod adresem sklep@dobosz.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół Dobosz

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • 1) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
  prawna lub ułomna osoba prawna,
 • 2) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • 3) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.dobosz.pl/,
 • 4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://sklep.dobosz.pl/strona/regulamin-sklepu
 • 5) Sprzedawca – Daniel Dobosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
  Produkcji Spożywczej "DOBOSZ" Daniel Dobosz, ul. Kwiatkowskiego 3, 72-020
  Trzebież, NIP: 851-273-13-66.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na
stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną
zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • 1) dostęp do Internetu,
 • 2) standardowy system operacyjny,
 • 3) standardowa przeglądarka internetowa,
 • 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych
osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w
Sklepie.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania
publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i
audiowizualne.

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną
polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży
produktów opisanych na stronach Sklepu.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na
rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu
konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych
przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego
adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji
konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu
panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie
konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem
konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu
przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na
rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach
produktach związanych ze Sklepem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez
wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie stosownego
checkboxa w procesie zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej
wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do
Sprzedawcy.

6. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz
funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail sklep@dobosz.pl. W reklamacji Kupujący powinien
podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca
odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu
stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez
Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach
dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących
Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie.
Kupujący może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu
konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie
składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się
zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może
skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych
zamówieniem.

5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie
zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora
płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność
przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie
przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie
powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

6. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian
Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap
realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest
możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą
zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów.
Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany,
Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze
zrealizowane.

7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co
do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji
Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z
weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.

4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych
przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

5. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców
Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2
000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru
dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji
pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod
numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem
11050.

6. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem przelewu on-line lub kartą płatniczą (Visa, Visa
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą,
Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Kupującego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.

§ 7 Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów,
zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego
zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego
(powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione
produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie
produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji,
składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia
wynikający z opisu produktu.

4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla
Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród
wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może
zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia
czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
kupionych rzeczy. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach
konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W
związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach
Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby
spełniającej powyższe kryteria.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy
nie przysługuje w odniesieniu do produktów dostarczanych w zapieczętowanym
opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu. Za takie produkty należy uznać słodycze sprzedawane przez Sprzedawcę w
Sklepie.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod
adresem http://sklep.dobosz.pl/strona/odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt
dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny

§ 9 Niedozwolone zachowania

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem,
dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

 • 1) przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści
  bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących,
  nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 • 2) wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności
  publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym,
  promocyjnym, sprzedażowym,
 • 3) publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa
  własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
 • 4) korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub
  Sprzedawcy,
 • 5) podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe
  funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego
  oprogramowania,
 • 6) korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego
  użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,
 • 7) udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu, Sprzedawca może wypowiedzieć ze
skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę
stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować
Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§ 10 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący nie zawiera ze Sprzedawcą umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że
rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

 • 1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • 2) żądać usunięcia wady,
 • 3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • 4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.

6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem

http://sklep.dobosz.pl/strona/reklamacje-i-zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
również pocztą elektroniczną.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego
(art. 556 – 576).

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o
następujące podstawy prawne:

 • 1) zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO,
 • 2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • 3) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • 4) odzyskiwanie porzuconych koszyków - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • 5) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie
  uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • 6) obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • 7) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem
  realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • 8) tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
  dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • 9) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do
  zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
  Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • 10) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro
rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, inni
podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas
prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji
klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się
usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed
upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał
nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego
jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do
żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by
skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w
celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z
określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z
korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:

 • 1) Google Analytics,
 • 2) Google Adwords,
 • 3) Facebook Custom Audiences,
 • 4) Shoplo chat,
 • 5) Shoplo Review,
 • 6) system odzyskiwania porzuconych koszyków.

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce
prywatności dostępnej pod adresem http://sklep.dobosz.pl/strona/privacy_policy

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2020 r.

6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Cena zestawu: %bundleSum%
   Anuluj